Een moment geduld aub...
Burgers Verhuur

Schade Risico Regeling

De Schade Risico Regeling is een verplichte verzekering waarmee de gehuurde machine verzekerd is tegen schade zoals in onderstaand regelement beschreven.

 

 

Burgers Verhuur B.V., statutair gevestigd te Tilburg.

 

1. Begrippen/definities

1.1 Huurder: natuurlijke personen en rechtspersonen (inclusief het personeel daarvan) zoals in de Huurovereenkomst genoemd.

1.2 Verhuurder: Burgers Verhuur B.V.

1.3 Huurobjecten: alle zaken (zoals machines, apparaten, gereedschap, uitrustingsstukken, installaties, accessoires) die in de Huurovereenkomst staan vermeld.

1.4 Inzittenden: de gemachtigd bestuurder en de overige - met toestemming van de Huurder - zich in dit gekentekende motorrijtuig bevindende inzittenden.

1.5 Huurovereenkomst: de schriftelijke door de Huurder voor de aanvang van de huurperiode rechtsgeldig ondertekende overeenkomst tussen Huurder en Verhuurder, waarin vermeld is dat het gehuurde voor de aangegeven periode wordt gehuurd.

1.6 Risicocategorie: een lettercodering op basis waarvan het eigen risico wordt bepaald en welke op de Huurovereenkomst per Huurobject wordt aangegeven.

 

2. Algemeen

2.1 Het Huurobject is vanaf het moment dat het ter beschikking is gesteld aan de Huurder voor risico van Huurder.

2.2 Huurder is verplicht deel te nemen aan de Schade Risico Regeling van Verhuurder, tenzij hier door partijen schriftelijk andere afspraken over zijn gemaakt.

2.3 Huurder die gebruik maakt van de Schade Risico Regeling van Verhuurder wordt verzekerde op de verhuurpolis van Verhuurder.

2.4. Bij eventuele verschillen tussen de Schade Risico Regeling en de polis waarop de medeverzekering is gebaseerd, is de polis - inclusief clausules, doch exclusief eigen risico’s - altijd bepalend boven het gestelde in deze Schade Risico Regeling. Een kopie van de polissen wordt op verzoek toegezonden.

 

3. Bepalingen en voorwaarden

3.1 Cascoschade: schade aan het Huurobject, door een van buiten komend onheil is voor de Huurder beperkt tot het maximale eigen risico bedrag dat voor het Huurobject geldt conform de Risicocategorie en wel volgens tabel in artikel 6. Eigen Risico Huurder.

3.2 Diefstal en joyriding: schade is voor de Huurder beperkt tot het maximale eigen risico bedrag dat voor het Huurobject geldt conform de Risicocategorie en wel volgens tabel in artikel 6. Eigen Risico Huurder.

3.3 Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen (WAM): indien het Huurobject onder de WAM valt, is Huurder behalve bij onder punt 4 vernoemde uitgesloten risico’s verzekerd voor WAM-schade, veroorzaakt met of door het gehuurde tot € 2.500.000. Bij personenschade geldt een verzekerd bedrag van € 5.600.000.

3.4 Kabel-, buizen- en/of leidingschade: Huurder geldt als verzekerde tot maximaal € 750.000 voor schade aan kabels en leidingen, met een eigen risico volgens tabel in artikel 6. Eigen Risico Huurder en alleen – als voorafgaande aan het uitvoeren van bovengenoemde werkzaamheden een graafmelding verricht is, conform het gestelde in de Wet Informatie Uitwisseling Ondergrondse Netten (WION). De voorgenomen werkzaamheden, dienen gemeld te worden, in een periode tussen 20 doch uiterlijk 3 werkdagen daaraan voorafgaand, bij het Kadaster Dienst KLIC. Voorafgaand aan de graafwerkzaamheden dient onderzoek verricht te worden naar de precieze ligging van onderdelen van netten op de graaflocatie, door middel van het handmatig controleren of vrijmaken. Daarnaast dienen de werkzaamheden uitgevoerd te worden overeenkomstig de gemaakte afspraken met de kabel-/leidingbeheerder(s) en dienen de van de dienst ontvangen gebiedsinformatie op de graaflocatie aanwezig te zijn. Bij verzuim van deze plicht geldt een eigen risico volgens tabel in artikel 6. Eigen Risico Huurder.

3.5 Voor schades, zoals omschreven onder de artikelen 3.3. tot en met 3.5, zijn eigen risico’s van toepassing en wel volgens tabel in artikel 6. Eigen Risico Huurder.

 

4. Uitgesloten risico’s

4.1 Van de Schade Risico Regeling is uitgesloten schade veroorzaakt door, optredende bij of voortvloeiende uit:

4.1.a Atoomkernreacties, onverschillig hoe de reactie is ontstaan.

4.1.b Een chemisch, biologisch, biochemisch of elektromagnetisch wapen.

4.1.c Een gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij.

4.1.d Opzet of roekeloosheid van Huurder en of bediener dan wel de bestuurder.

4.1.e Onvoldoende onderhoud van en of onvoldoende zorg voor het verzekerde object.

4.1.f Schade aan luchtbanden, tenzij door dezelfde oorzaak behalve deze schade ook andere schade aan het verzekerde object is ontstaan.

4.1.g Geen adequate maatregelen getroffen waren ter voorkoming van diefstal en joyriding, zoals het achter slot en grendel stellen en / of afsluiten van het gehuurde en / of onder bewaking en toezicht stellen van het gehuurde.

4.1.h Schade aan zaken van Huurder en of bediener dan wel de bestuurder., alsmede de daaruit voortvloeiende schade.

4.1.i Schade aan de met het Huurobject vervoerde zaken.

4.1.j De bezitter te kwader trouw of van de houder te kwader trouw.

4.1.k Schade die het beoogde of zekere gevolg is van zijn handelen of nalaten.

4.1.l Schade aan of door het Huurobject indien het Huurobject voor een ander doel wordt gebruikt dan waarvoor het bestemd is.

4.2 Voor het risico van vermissing of verduistering geldt uitdrukkelijk dat de Huurder van het betreffende object niet is meeverzekerd.

4.3 Zonder schriftelijke toestemming van Verhuurder het gehuurde door Huurder wordt doorverhuurd, uitgeleend of op enigerlei andere wijze wordt afgestaan aan derden.

4.4 Schade welke is veroorzaakt door een bestuurder die:

4.4.a. De wettelijk gestelde leeftijd voor het besturen of bedienen van het verzekerd object nog niet heeft bereikt.

4.4.b. Niet in het bezit is van een voor het besturen of bedienen van het verzekerd object wettelijk verplicht deskundigheids- of vaardigheidsbewijs.

4.5. Bestaande in de herstelkosten van normale slijtage.

 

5. Verplichtingen Huurder

5.1 Onverlet het gestelde in artikel 2.1, dient Huurder als goed huisvader met de hem ter beschikking gestelde Huurobject om te gaan.

5.2 Huurder zal bij een aansprakelijkheidsclaim aan tegenpartijen geen toezeggingen doen.

5.3 Huurder dient aan te tonen dat adequate maatregelen getroffen waren ter voorkoming van diefstal en joyriding, zoals het achter slot en grendel stellen en / of afsluiten van het gehuurde en / of onder bewaking en toezicht stellen van het gehuurde.

5.4 Huurder dient bij de politie aangifte te doen en het proces verbaal aan Verhuurder te overhandigen. Zolang Verhuurder niet beschikt over een proces verbaal zal de huur van het Huurobject in rekening worden gebracht.

5.5 Huurder dient voorafgaande aan het uitvoeren van graafwerkzaamheden een graafmelding te verrichten, conform het gestelde in de Wet Informatie Uitwisseling Ondergrondse Netten (WION). De voorgenomen werkzaamheden, dienen gemeld te worden, in een periode tussen 20 doch uiterlijk 3 werkdagen daaraan voorafgaand, bij het Kadaster Dienst KLIC. Voorafgaand aan de graafwerkzaamheden dient Huurder onderzoek te verricht naar de precieze ligging van onderdelen van netten op de graaflocatie, door middel van het handmatig controleren of vrijmaken. Daarnaast dienen de werkzaamheden uitgevoerd te worden overeenkomstig de gemaakte afspraken met de kabel-

/leidingbeheerder(s) en dienen de van de dienst ontvangen gebiedsinformatie op de graaflocatie aanwezig te zijn.

5.6 Huurder dient elke schade of aansprakelijkheidsclaim zo spoedig mogelijk te melden aan de Verhuurder, doch uiterlijk binnen 3 x 24 uur. Aansprakelijkheidsclaims en/of diefstalschaden dienen onmiddellijk telefonisch te worden gemeld.

5.7 Huurder dient een schademelding altijd vergezeld te doen laten gaan van een ingevuld algemeen schadeformulier met – in geval van diefstal – daarnaast een proces verbaal.

 

6. Eigen risico Huurder

6.1. Elke schade kent een eigen risico conform onderstaande tabel:

 

Bedragen in Euro’s per gebeurtenis tenzij anders aangegeven

Categoriewaarden

Nieuwwaarde product (tot en met)

1.000 2.000 3.000 7.500 vanaf 7.500

Schade-risico categorie

A B C D E

Casco schade

300 600 900 1.500

10% waarde met minimum van 2.500

Diefstal/joyriding voldaan aan verplichting artikel 5.3

(Eigen Risico per gehuurd object)

2.500 2.500 2.500 2.500

25% vervangings- waarde met minimum van 2.500

Kabel-, buizen en leidingschade met plicht artikel 5.5 nagekomen

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Kabel-, buizen en leidingschade met plicht artikel 5.5 niet nagekomen

12.500

12.500

12.500

12.500

12.500

Wet Aansprakelijkheidsv erzekering Motorvoertuigen zaakschade

300 600 900 1250 1500

Wet Aansprakelijkheidsv erzekering Motorvoertuigen personenschade

0 0 0 0 0

7. Vergoeding

7.1 In de Huurovereenkomst is het percentage over de verhuurprijs vermeld dat aan Huurder wordt belast voor de Schade Risico Regeling.

 

8. Wijzigingen

8.1. Burgers Verhuur is gerechtigd om de Schade Risico Regeling eenzijdig aan te passen voor lopende en nieuwe Huurovereenkomsten. De actuele versie is op internet (www.burgersverhuur.nl) beschikbaar en wordt aangeduid met versienummer en de datum waarop de versie van kracht is geworden.

 

9. Toepasselijk recht/geschillen

9.1 Op alle door Verhuurder gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

9.2 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van deze Schade Risico Regeling, worden in eerste aanleg voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank te Rotterdam.

 

10. Titel en slotverklaring

10.1. Deze versie van de Schade Risico Regeling treedt in werking op 1 januari 2019 en is van toepassing op alle lopende en nieuwe Huurovereenkomsten voor zover het van toepassing zijn van de Schade Risico Regeling uit de Huurovereenkomst blijkt.

10.2. Deze versie van de Schade Risico Regeling kan worden aangehaald als SRR012019.