Een moment geduld aub
Een moment geduld aub...
Burgers Verhuur

Schade Risico Regeling

De Schade Risico Regeling is een verplichte verzekering waarmee de gehuurde machine verzekerd is tegen schade zoals in onderstaand regelement beschreven.


Op het huurcontract zijn de algemene verhuurvoorwaarden van Burgers Verhuur B.V. van toepassing. Deze algemene verhuurvoorwaarden worden aan huurder overhandigd voorafgaand aan of bij het sluiten van de huurovereenkomst. Tevens zijn de algemene verhuurvoorwaarden te raadplegen op https://burgersverhuur.nl/algemene-voorwaarden.
 

Burgers Verhuur B.V., statutair gevestigd te Tilburg.

 

1. Begrippen/definities

1.1 Huurder: natuurlijke personen en rechtspersonen (inclusief het personeel daarvan) zoals in de huurovereenkomst genoemd.

1.2 Verhuurder: Burgers Verhuur B.V.

1.3 Huurobjecten: alle zaken (zoals machines, apparaten, gereedschap, uitrustingsstukken, installaties, accessoires) die in de huurovereenkomst staan vermeld.

1.4 Inzittenden: de gemachtigd bestuurder en de overige - met toestemming van de huurder - zich in dit gekentekende motorrijtuig bevindende inzittenden.

1.5 Huurovereenkomst: de schriftelijke door de huurder voor de aanvang van de huurperiode rechtsgeldig ondertekende overeenkomst tussen huurder en verhuurder, waarin vermeld is dat het gehuurde voor de aangegeven periode wordt gehuurd.

 

2. Algemeen

2.1 Het huurobject is vanaf het moment dat het ter beschikking is gesteld aan huurder voor risico van huurder. Conform de algemene verhuurvoorwaarden is huurder aansprakelijk voor schade aan, door of in verband met het huurobject.

2.2 Huurder is verplicht deel te nemen aan de Schade Risico Regeling van verhuurder, tenzij hier door partijen schriftelijk andere afspraken over zijn gemaakt. Middels een procentuele toeslag op het huurtarief beperkt huurder hiermee deels de contractuele aansprakelijkheid voor onvoorziene schade aan het huurobject. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan deze Schade Risico Regeling.

2.3 Huurder die gebruik maakt van de Schade Risico Regeling van verhuurder wordt verzekerde op de verhuurpolis van verhuurder.

2.4 Bij eventuele verschillen tussen de Schade Risico Regeling en de polis waarop de medeverzekering is gebaseerd, is de polis - inclusief clausules, maar exclusief eigen risico’s - altijd bepalend boven het gestelde in deze Schade Risico Regeling. Een kopie van de polissen wordt op verzoek toegezonden.

2.5 Bij strijdigheid met de algemene verhuurvoorwaarden gaat het bepaalde in deze Schade Risico Regeling voor op de algemene verhuurvoorwaarden, die daarnaast ook aanvullend van kracht blijven.

 

 

3. Bepalingen en voorwaarden

3.1 Cascoschade: schade aan het huurobject door een van buiten komend onheil, is voor huurder beperkt tot het maximale eigen risico bedrag dat voor het huurobject geldt volgens de tabel in artikel 6 (Eigen risico huurder).

3.2 Diefstal en joyriding: schade is voor de huurder beperkt tot het maximale eigen risico bedrag dat voor het huurobject geldt volgens de tabel in artikel 6 (Eigen risico huurder). Indien huurder niet heeft voldaan aan de (zorgvuldigheids)eisen uit de algemene verhuurvoorwaarden en/of indien huurder geen maatregelen heeft getroffen ter voorkoming van diefstal en/of joyriding, zoals het plaatsen van het huurobject op een afgesloten bouwterrein of het gebruiken van gecertificeerde (SCM) diefstalbeveiliging, dan is huurder aansprakelijk voor de volledige schade.

3.3 Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen (WAM): indien het huurobject onder de WAM valt, is huurder behalve bij onder punt 4 vernoemde uitgesloten risico’s verzekerd voor WAM-schade, veroorzaakt met of door het gehuurde tot € 2.500.000. Deze schade is beperkt tot het maximale eigen risico bedrag dat voor het huurobject geldt volgens de tabel in artikel 6 (Eigen risico huurder).

3.4 Letselschade: bij personenschade geldt een verzekerd bedrag van € 6.500.000. Op personenschade is geen eigen risico van toepassing.

3.5 Ondergrondse schade: huurder is verzekerd tot maximaal € 1.000.000 voor schade aan kabels en leidingen etc., met een eigen risico volgens de tabel in artikel 6 (Eigen risico huurder). Indien voorafgaand aan het uitvoeren van bovengenoemde werkzaamheden geen graafmelding verricht is conform het gestelde in de Wet Informatie Uitwisseling Ondergrondse Netten (WION), dan geldt een eigen risico van 10% van het schadebedrag, met een minimum van € 1750,00.

 

4. Uitsluitingen schade

4.1 Van de Schade Risico Regeling is uitgesloten (en daarmee voor eigen risico van huurder) schade veroorzaakt door, optredende bij of voortvloeiende uit:

 

A. Atoomkernreacties, ongeacht hoe de reactie is ontstaan

B. Een chemisch, biologisch, biochemisch of elektromagnetisch wapen

C. Een gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij

D. Opzet of roekeloosheid van huurder en of bediener dan wel de bestuurder

E. Onvoldoende onderhoud van en of onvoldoende zorg voor het verzekerde object

F. Het niet hebben getroffen van adequate maatregelen ter voorkoming van diefstal en joyriding, zoals het achter slot en grendel stellen en/of afsluiten van het gehuurde en/of onder bewaking en toezicht stellen van het gehuurde

G. De bezitter te kwader trouw of van de houder te kwader trouw

 

Tevens is uitgesloten van de Schade Risico Regeling:

 

A. Schade aan luchtbanden, tenzij door dezelfde oorzaak behalve deze schade ook andere schade aan het verzekerde object is ontstaan

B. Schade aan zaken van huurder en of bediener dan wel de bestuurder, alsmede de daaruit voortvloeiende schade

C. Schade aan de met het huurobject vervoerde zaken

D. Schade welke het beoogde of zekere gevolg is van iemand zijn handelen of nalaten

E. Schade aan of door het huurobject indien het huurobject voor een ander doel wordt gebruikt dan waarvoor het bestemd is

F. Schade voortvloeiende uit de situatie waarbij het huurobject zonder schriftelijke toestemming van verhuurder door huurder wordt doorverhuurd, uitgeleend of op enigerlei andere wijze wordt afgestaan aan derden.

G. Schade welke is veroorzaakt door een bestuurder die:

 • De wettelijk gestelde leeftijd voor het besturen of bedienen van het verzekerd object nog niet heeft bereikt.
 • Niet in het bezit is van een voor het besturen of bedienen van het verzekerd object wettelijk verplicht deskundigheids- of vaardigheidsbewijs.

H. Schade door diefstal van brandstof uit de gehuurde machine.


​4.2 Voor het risico van vermissing geldt uitdrukkelijk dat de huurder van het betreffende object niet is verzekerd.
 

5. Verplichtingen Huurder

5.1 Onverlet het gestelde in artikel 2.1, dient huurder als goed huisvader met het hem ter beschikking gestelde huurobject om te gaan.

5.2 Huurder zal bij een aansprakelijkheidsclaim aan tegenpartijen geen toezeggingen doen.

5.3 Huurder dient aan te kunnen tonen dat adequate maatregelen getroffen waren ter voorkoming van diefstal en joyriding, zoals het achter slot en grendel stellen en/of afsluiten van het huurobject en/of onder bewaking en toezicht stellen van het huurobject.

5.4 Bij diefstal, vermissing of joyriding dient huurder bij de politie aangifte te doen en het proces verbaal aan verhuurder te overhandigen. Zolang verhuurder niet beschikt over een proces verbaal zal de huur van het huurobject in rekening worden gebracht.

5.5 Huurder dient voorafgaande aan het uitvoeren van graafwerkzaamheden een graafmelding te verrichten, conform het gestelde in de Wet Informatie Uitwisseling Ondergrondse Netten (WION). Voorafgaand aan de graafwerkzaamheden dient huurder onderzoek te verricht naar de precieze ligging van onderdelen van netten op de graaflocatie, door middel van het handmatig controleren of vrijmaken. Daarnaast dienen de werkzaamheden uitgevoerd te worden overeenkomstig de gemaakte afspraken met de kabel-/leidingbeheerder(s) en dienen de van de dienst ontvangen gebiedsinformatie op de graaflocatie aanwezig te zijn.

5.6 Huurder dient elke schade of aansprakelijkheidsclaim zo spoedig mogelijk te melden aan de verhuurder, maar uiterlijk binnen 24 uur. Aansprakelijkheidsclaims en/of diefstalschaden dienen onmiddellijk telefonisch te worden gemeld.

5.7 Een schademelding dient per mail aan schade@burgersverhuur.nl te worden gestuurd. De schademelding moet ten minste de volgende gegevens bevatten:

 • Gegevens huurder
 • Soort machine
 • Omschrijving schade
 • Veroorzaker schade
 • Schade datum en tijdstip
 • Omschrijving oorzaak schade
 • (Indien beschikbaar) foto’s schade
   

6. Eigen risico huurder

6.1 Elke schade kent een eigen risico conform onderstaande tabel:

Categorie Eigen risico

Ondergrondse schade

€ 2.750,00

Casco schade

€ 3.000,00

Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen (WAM) zaakschade

€ 2.750,00

Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen (WAM) personenschade

€ 0,00

 

 

7. Vergoeding

7.1 In de huurovereenkomst staat het percentage over de verhuurprijs vermeld, dat aan huurder wordt belast voor de Schade Risico Regeling.

 

8. Wijzigingen

8.1 Burgers Verhuur is gerechtigd om de Schade Risico Regeling eenzijdig aan te passen voor lopende en nieuwe huurovereenkomsten. De actuele versie is via de website (www.burgersverhuur.nl) beschikbaar en wordt aangeduid met versienummer en de datum waarop de versie van kracht is geworden.

 

9. Toepasselijk recht/geschillen

9.1 Op alle door verhuurder gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

9.2 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van deze Schade Risico Regeling, worden in eerste aanleg voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank te Rotterdam.

 

10. Titel en slotverklaring

10.1 Deze versie van de Schade Risico Regeling treedt in werking op 1 juni 2022 en is van toepassing op alle lopende en nieuwe huurovereenkomsten voor zover het van toepassing zijn van de Schade Risico Regeling uit de huurovereenkomst blijkt.

10.2 Deze versie van de Schade Risico Regeling kan worden aangehaald als SRR122022.

Cookiemelding

Om je de best mogelijke ervaring te bieden op onze website, maken wij en derde partijen gebruik van cookies.
Meer weten? Lees hier alles over onze cookieverklaring. Klik op 'Accepteren' om akkoord te gaan. Kies je voor weigeren? Dan plaatsen we alleen de functionele en analytische cookies.

Accepteren