Een moment geduld aub
Een moment geduld aub...
Burgers Verhuur

Algemene Voorwaarden

De verhuur van onze machines en materieel gebeurt volgens een aantal huurvoorwaarden, deze huurvoorwaarden worden hieronder weergegeven.
Is er iets onduidelijk? Bel ons dan gerust even. Wij leggen het graag aan je uit.

 

Burgers Verhuur B.V. huurvoorwaarden

Van roerende zaken met Burgers Verhuur B.V., verder aangeduid als verhuurder.

 

1. Definities

AV: de onderhavige algemene voorwaarden;

Opdracht: iedere overeenkomst die wordt aangegaan met verhuurder;

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met verhuurder een overeenkomst sluit;

Goederen/zaken: alle overeenkomsten van huur en verhuur van werktuigen, machines, gereedschappen en ander materieel, met de daarbij vermelde accessoires, door verhuurder met opdrachtgever aangegaan.

 

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van huur en verhuur door verhuurder met opdrachtgever aangegaan en de uitvoering en de gevolgen daarvan.

2.2 Eventueel van toepassing verklaarde algemene voorwaarden van de opdrachtgever, die met verhuurder een overeenkomst sluit, worden uitgesloten. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de ontbindende voorwaarde dat de AV van verhuurder van toepassing zijn.

2.3 Van deze AV en het gestelde in 2.1 en 2.2 kan slechts bij schriftelijke door beide partijen getekende overeenkomst worden afgeweken. Indien in zo’n geval op één of meer punten van deze AV wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen daarvan onverkort van kracht.

 

3. Derdenbeding

3.1 Opdrachtgever verklaart ermee bekend te zijn en voor zover nodig er mee in te stemmen dat de eigendom van het gehuurde bij een derde kan (komen te) berusten of dat het gehuurde kan zijn (of worden) verpand aan een derde, tot zekerheid van de betaling van al hetgeen deze derde van de verhuurder te vorderen heeft of mocht hebben.

3.2 Niettegenstaande het bestaan van de onderhavige huurovereenkomst zal opdrachtgever het gehuurde op eerste verzoek aan de derde afgeven, zonder dat opdrachtgever zich daarbij op enig retentierecht kan beroepen, indien en zodra de derde afgifte van het gehuurde zal vorderen op grond van niet nakoming van de verplichtingen van de verhuurder jegens de derde.

Als gevolg van deze opeising wordt de onderhavige huurovereenkomst van rechtswege met onmiddellijke ingang ontbonden. Afgifte als voornoemd dient te geschieden in Nederland ten kantore van de derde of op een door die derde aangewezen locatie.

3.3 Indien de situatie van 3.2 zich voordoet en de derde het gebruik van het gehuurde door opdrachtgever zou willen continueren, is opdrachtgever verplicht om op eerste verzoek van de derde een huurovereenkomst met de derde te sluiten voor de restant looptijd van de onderhavige huurovereenkomst en onder gelijkluidende condities.

3.4 Partijen sluiten de toepasselijkheid van de artikelen 7:226 en 7:227 Burgerlijk Wetboek geheel uit.

3.5 Het hiervoor in lid 1 t/m 4 opgenomen derdenbeding kan noch door opdrachtgever, noch door verhuurder worden herroepen.

 

4. Totstandkoming en inhoud van overeenkomsten

4.1 Alle offertes en aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en zijn gebaseerd op de bij de aanvraag door opdrachtgever en/of verhuurder verstrekte gegevens. Offertes gelden tot maximaal 14 dagen na dagtekening daarvan.

4.2 Afwijkingen en/of aanvulling op gedane aanbiedingen binden verhuurder alleen, indien deze door verhuurder schriftelijk zijn geaccepteerd en bevestigd.

4.3 Opgaven, specificaties en afbeeldingen verstrekt door verhuurder betreffende maat, capaciteit en gewicht worden slechts bij benadering verstrekt. Voor schade veroorzaakt door onjuistheden en afwijkingen kan verhuurder nimmer aansprakelijk gehouden worden.

4.4 Overeenkomsten komen tot stand zodra verhuurder een door de opdrachtgever gegeven opdracht heeft aanvaard. Eventuele wijzigingen/aanvullingen op een overeenkomst, alsmede acceptatie daarvan dienen schriftelijk plaats te vinden dan wel schriftelijk te worden bevestigd.

4.5 Indien een door verhuurder aan opdrachtgever gezonden schriftelijke opdracht (bevestiging) niet of niet ondertekend binnen 3 dagen na verzending aan verhuurder wordt geretourneerd, dan mag verhuurder ervan uitgaan dat opdrachtgever stilzwijgend akkoord is gegaan met de inhoud van de bedoelde opdracht(bevestiging), tenzij opdrachtgever binnen de genoemde termijn schriftelijk heeft laten weten daarmee niet akkoord te gaan.

 

5. Prijzen en tarieven

5.1 Prijzen en tarieven worden per opdracht door verhuurder vastgesteld en gelden slechts voor de datum van levering in euro’s exclusief BTW en ‘af-filiaal’ van verhuurder, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

5.2 In de prijzen en tarieven van verhuurder zijn slechts begrepen de in de overeenkomst met name aangeduide bestanddelen. Door verhuurder gemaakte evidente rekenfouten kunnen door haar worden hersteld.

5.3 De door de opdrachtgever verschuldigde huurprijs wordt berekend vanaf de dag waarop de zaken volgens overeenkomst en/of na mededeling aan de opdrachtgever ter beschikking staan van de opdrachtgever, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, tot en met de overeengekomen beëindigingsdatum c.q. de datum waarop de zaken bij verhuurder in goede staat zijn terugbezorgd c.q. zijn teruggehaald. Een gedeelte van een dag telt als een gehele dag.

5.4 Prijzen en tarieven zijn exclusief van overheidswege opgelegde wijzigingen en/of heffingen, waaronder bijvoorbeeld belastingverhogingen, accijnzen, boeten en bijkomende kosten vanwege politiebegeleiding, wegafzettingen en dergelijke, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

5.5 Levering vindt plaats ‘af-filiaal’ van verhuurder door overhandiging van de zaken aan de opdrachtgever, dan wel door het voorrijden van het transportmiddel waarmee de zaken worden vervoerd naar de plaats van bestemming zoals opgegeven door de opdrachtgever. De opdrachtgever verplicht zich ervoor zorg te dragen dat de plaats van bestemming voor een normaal transportmiddel goed toegankelijk is. Het opgegeven tijdstip van afleveren geldt slechts bij benadering. Nimmer kan verhuurder aansprakelijk worden gesteld voor overschrijding van het aflevertijdstip.

5.6 Vorstverletdagen, weekenddagen en vastgestelde feesten vakantiedagen tellen volledig mee bij de vaststelling van de huurperiode en de berekening van de huurprijs.

5.7 Bij transport naar de plaats van bestemming en levering reizen de zaken voor risico van de opdrachtgever. Is de plaats van bestemming niet goed te bereiken of te berijden dan komen daarmee verband houdende kosten zoals van vertraging, niet kunnen uitvoeren van de opdracht etc. voor rekening van opdrachtgever. Transporten worden uitgevoerd tijdens openingstijden van verhuurder, tenzij anders overeengekomen.

5.8 Kosten van brandstof en schade risico regeling komen voor rekening van opdrachtgever.

5.9 Alle kosten in verband met eventuele schade en/of reparatie van het gehuurde waaronder kosten van transport, alsmede alle kosten in verband met stilstand of vervanging van het gehuurde komen voor rekening van opdrachtgever.

5.10 De dag- en weekprijzen zijn gebaseerd op een gebruik van 8 uur per dag of 40 uur per week. Bij een gebruik meer dan 8 uur per dag of 40 uur per week geldt een toeslag van maximaal 100% van het voor de verstreken huurperiode af te leiden hoogste uurtarief.

 

6. Betalingen

6.1 Alle betalingen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum zonder enige verrekening en/of opschorting uit welken hoofde dan ook, kosteloos op het kantoor van verhuurder of door bijschrijving op haar bankrekening te geschieden in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

6.2 Indien de opdrachtgever niet binnen de afgsproken termijn volledig aan zijn betalingsverplichting voldoet, is hij van rechtswege in verzuim door de enkele overschrijding van de genoemde periode.

6.3 Zodra de opdrachtgever ten aanzien van enige betalingsverplichting in gebreke is, worden alle vorderingen van verhuurder direct opeisbaar en is de opdrachtgever gehouden de wettelijke (handels-)rente - een gedeelte van een maand als een maand gerekend - over het totale opeisbare bedrag aan verhuurder te betalen. Daarenboven komen alle schaden en kosten in verband met te nemen incassomaatregelen voor rekening van opdrachtgever, zowel betreffende interne kosten, buitengerechtelijke alsook gerechtelijke kosten met een minimum van 15% van het opeisbare bedrag of € 300,00 wanneer 15% een lager bedrag oplevert dan € 300,00.

6.4 Verhuurder is gerechtigd alle verbintenissen welke zij, uit welken hoofde dan ook, jegens opdrachtgever op zich heeft genomen, op te schorten indien en zolang deze enige opeisbare vordering, hoe ook genaamd, jegens verhuurder niet nakomt. Indien de opdrachtgever meer dan 30 dagen in verzuim is, is verhuurder gerechtigd iedere overeenkomst op te schorten dan wel te ontbinden, zonder dat de opdrachtgever aanspraak kan maken op schadevergoeding ter zake, onverminderd het recht van verhuurder op volledige schadevergoeding door de opdrachtgever.

6.5.1 Indien opdrachtgever de huurprijs bij contante betaling voldoet, is opdrachtgever verplicht, voordat opdrachtgever het huurobject in ontvangst neemt, aan verhuurder een door verhuurder vast te stellen waarborgsom te voldoen. Deze waarborgsom dient per pinbetaling te worden voldaan.

6.5.2 Na afloop van de huurperiode zal deze waarborgsom aan de opdrachtgever worden geretourneerd, onder aftrek van hetgeen opdracht- gever nog aan verhuurder uit hoofde van de huurovereenkomst verschuldigd is.

6.5.3 Indien op enig moment tijdens de huurperiode de door de opdrachtgever verschuldigde huur het bedrag van de waarborgsom overschrijdt, is verhuurder gerechtigd aanvulling van de waarborgsom met een door verhuurder vast te stellen bedrag te eisen.

 

7. Beëindiging overeenkomst

7.1 Verhuurder behoudt na beëindiging van de huurovereenkomst om welke reden dan ook de volledige aanspraak op alle uit de overeenkomst voor de opdrachtgever voortvloeiende verplichtingen, waaronder het recht op betaling van de huur, vergoeding van schade aan zaken c.q. vermissing daarvan.

7.2 Verhuurder heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten dan wel te beëindigen/te ontbinden indien:

- het personeel van verhuurder dan wel hulppersonen welke de uitvoering van de opdracht volgens overeenkomst opgedragen heb- ben gekregen, (dreigen te) worden blootgesteld aan voor de gezondheid schadelijke stoffen;

- bij de uitvoering van de opdracht de weersomstandigheden, met name windsnelheid, van dien aard zijn dat voortzetten van de werkzaamheden niet verantwoord is;

- opdrachtgever op enigerlei wijze jegens verhuurder in verzuim is, in staat van faillissement wordt verklaard dan wel diens faillissement wordt aangevraagd, wordt opgenomen in een schuldsaneringsregeling, (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt/verkrijgt of insolvent wordt of een buitengerechtelijk akkoord aanbiedt.

7.3 Indien opschorting dan wel beëindiging van de overeenkomst aan de orde is op grond van een niet aan verhuurder toe te rekenen oorzaak, dan is de opdrachtgever gehouden het overeengekomen tarief te betalen gedurende de periode van opschorting.

7.4 Indien opdracht een reeds gegeven opdracht binnen 16 werkuren voor aanvang van de geplande datum annuleert dan wel opschort, is verhuurder gerechtigd om het volgende in rekening te brengen: De huursom gelijk aan één dag huur en, indien van toepassing, het afgesproken transporttarief voor levering en ophaling.

 

8. Reclames

8.1 Onder reclames worden verstaan alle klachten van de opdrachtgever ten aanzien van (de uitvoering van) de opdracht.

8.2 Reclames dienen, op straffe van rechtsverwerking, schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk binnen 8 dagen na beëindiging van de uitvoering van de opdracht te zijn ingediend.

8.3 De opdrachtgever is verplicht bij (af)levering het gehuurde en/of de zaken te controleren op eventuele gebreken, beschadigingen e.d. en dit binnen 24 uur schriftelijk bij verhuurder te melden. Hierna vervalt ieder recht zulks te doen en worden alle gebreken, beschadigingen e.d. geacht te zijn ontstaan na (af)levering en/of gedurende de tijd der terbeschikkingstelling, zodat opdrachtgever daarvoor aansprakelijk is.

 

9. Verzekeringen en schade

9.1 De opdrachtgever is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de in huur genomen zaken vanaf het tijdstip van aflevering tot terugkeer van de zaken in het depot van verhuurder.

9.2 Opdrachtgever is verplicht om over een WAM-verzekering voor het gehuurde te beschikken. Indien opdrachtgever zelf niet kan zorgdragen voor bovengenoemde verzekering, is opdrachtgever verplicht deze verzekering bij verhuurder af te nemen voor de gehele huurperiode.

9.3 Het is de opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van verhuurder niet toegestaan de zaken onder te verhuren, ten verkoop aan te bieden, te verkopen, over te dragen, te bezwaren of op enigerlei andere wijze af te staan. Evenmin is het de opdrachtgever toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van verhuurder de zaken van de plaats of het werk, waarvoor deze bestemd zijn, te verwijderen en/of op andere plaatsen en/of werken op te stellen.

9.4 De opdrachtgever is verplicht goede zorg voor de zaken te dragen. Indien de zaken als gevolg van een schade of een risico verloren gaan of beschadigd worden, of uit de macht van de opdrachtgever geraken, dan dient opdrachtgever de verhuurder direct te informeren en de hiervoor door de schade risico regeling te betalen vergoeding aan verhuurder te worden uitbetaald. De opdrachtgever is verplicht, zijn verzekeringsmaatschappij(en) van deze verplichting in kennis te stellen en aan verhuurder de namen en adressen van zijn verzekeringsmaatschappij(en) mede te delen. Verhuurder heeft het recht, de verzekeringsmaatschappij(en) ervan in kennis te stellen dat de door de schade risico regeling te betalen vergoedingen voor de zaken die eigendom zijn van verhuurder aan verhuurder uitbetaald dienen te worden.

Opdrachtgever cedeert bij voorbaat de eventuele uitkeringen die onder de schade risico regeling ten aanzien van het huurobject worden gedaan aan verhuurder. De huurovereenkomst en deze daarvan deel uitmakende algemene voorwaarden en schade risico regeling zoals vermeld op www.burgersverhuur.nl/schade-risicoregeling/ dienen als daartoe bestemde akte van cessie te worden aangemerkt. Opdrachtgever is gehouden om in geval van schade direct mededeling van deze cessie aan verzekeraar te doen.

Opdrachtgever is gehouden binnen acht dagen de schade die verhuurder dientengevolge lijdt te vergoeden. De schade zal worden berekend op basis van vervangingswaarde. Tevens dient opdrachtgever de huurpenningen tot het einde van de huurperiode zoals vermeld in de huurovereenkomst, verlengingen daaronder begrepen, aan verhuurder te voldoen. Wanneer er sprake mocht zijn van een strafbaar feit, dan verplicht opdrachtgever zich onverwijld aangifte te doen bij de bevoegde autoriteiten onder overlegging van een kopie van de aangifte aan verhuurder.

9.5 In geval van diefstal/vermissing van het gehuurde is opdrachtgever verplicht dit binnen 24 uur na ontdekking aan verhuurder te melden en van de diefstal aangifte te doen bij een politiebureau. Tevens is opdrachtgever verplicht een (kopie van het) proces-verbaal van aangifte aan verhuurder te overleggen.

9.6 De opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk dat gedurende de huur de zaken van verhuurder niet worden vermengd met soortgelijke zaken van derden.

Mocht vermenging, zoals bedoeld in dit artikel 8.4, toch optreden, dan is de opdrachtgever gehouden de schade die daaruit voort- vloeit aan verhuurder te vergoeden. Deze schade wordt bepaald op de waarde van de zaken vast te stellen door verhuurder. Een en ander zal geschieden zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is.

9.7 Indien het verhuurde zonder personeel is verhuurd, is de opdrachtgever verplicht het gehuurde met bekwaam personeel te bemannen en het bepaalde in art. 8.11 strikt in acht te nemen.

9.8 Tijdens de huurperiode worden alle eventueel noodzakelijke reparaties door of namens verhuurder uitgevoerd. De opdrachtgever mag slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder eventuele reparaties (laten) uitvoeren door deskundig personeel, terwijl hierbij alleen originele onderdelen mogen worden gebruikt. Uitsluitend reparatiekosten ten gevolge van normale gebruiksslijtage zijn voor rekening van verhuurder. Alle kosten ten gevolge van overbelasting en/of ondeskundig gebruik zijn voor rekening van de opdrachtgever. Defecten die veroorzaakt zijn door ondeskundig gebruik van het gehuurde of gebruik voor andere doeleinden, dan die waarvoor het gehuurde geschikt is, dan wel door onvoldoende dagelijks onderhoud, zoals bijvoorbeeld de olie op peil houden, gebruik van verkeerde brandstof of smeermiddelen, overbelasting, verkeerde plaatsing of verkeerd aansluiten aan een spannings- bron, zijn voor rekening van opdrachtgever.

Mankementen en schades dienen terstond doch uiterlijk binnen 24 uur na het ontstaan hiervan schriftelijk (bij voorkeur per mail) aan verhuurder te worden gemeld.

9.9 Indien de gehuurde zaken om welke reden dan ook niet in geheel gereinigde of onbeschadigde toestand aan verhuurder worden terug geleverd, is de opdrachtgever verplicht alle kosten m.b.t. de noodzakelijke reiniging en/of herstel van schade aan verhuurder te vergoeden. Bij terug levering heeft de opdrachtgever het recht de toestand van de gehuurde zaken door een deskundige te doen vaststellen, bij gebreke waarvan het door verhuurder op te stellen schaderapport beslissend zal zijn. Met betrekking tot de door verhuurder geconstateerde gebreken rust op haar geen andere bewijslast dan overlegging van een gespecificeerde rekening. Gedurende de periode die nodig is voor reiniging en/of herstel van schade aan de gehuurde zaken wordt de huurperiode dienovereenkomstig verlengd en is de opdrachtgever verplicht de overeengekomen huurprijs door te betalen.

9.10 Boetes of andere heffingen opgelegd wegens feiten of evenementen welke tijdens de huurperiode met betrekking tot het gehuurde hebben plaatsgevonden, komen voor rekening van de opdrachtgever.

9.11 De opdrachtgever is verplicht bij iedere retourzending van zaken aan verhuurder, om welke reden dan ook, verhuurder ten minste drie dagen van tevoren daarvan te verwittigen. De opdrachtgever is verplicht alle tijdens de huurperiode aan de zaken ontstane schade, veroorzaakt door welke reden dan ook te vergoeden, uitgezonderd normale slijtage.

9.12 Nadat verhuurder het gehuurde aan haar adres heeft terugontvangen, houdt zij het recht om binnen een redelijke termijn van minimaal 8 dagen bij de opdrachtgever te reclameren, dat het gehuurde niet in goede staat is terugontvangen. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de binnen deze termijn geconstateerde schade.

Indien de opdrachtgever het huurobject niet volgetankt retourneert aan het einde van de huurperiode, is verhuurder bevoegd het huurobject voor rekening van de opdrachtgever vol te tanken. Verhuurder heeft steeds het recht om het huurobject door gelijkwaardig materieel te vervangen, zonder dat dit voor de opdrachtgever enig recht op schadevergoeding geeft.

9.13 Gedurende de huurperiode is de opdrachtgever/diens personeel, hulppersonen en/of andere personen die in opdracht en/of onder verantwoordelijkheid van de opdrachtgever het gehuurd bedienen, verplicht alle ter zake geldende veiligheidsvoorschriften en andere (bedienings-) voorschriften ook vanwege de overheid in acht te nemen. Tevens staat opdrachtgever ervoor in dat alle personen die het gehuurde bedienen bekwaam zijn m.b.t. deze bediening en beschikken over de terzake eventueel (wettelijk) verplichte diploma’s, certificaten, rijbewijzen, etc. Opdrachtgever vrijwaart verhuurder voor alle schade voortvloeiende uit het niet door opdrachtgever in acht nemen van deze voorschriften.

9.14 In geval overeengekomen is dat het gehuurde aan het eind van de huurtermijn door verhuurder zal worden afgehaald, zal opdrachtgever de zaken na voorafgaande mededeling transport gereed houden. Extra kosten ten gevolge van het niet nakomen van deze verplichting kunnen door verhuurder in rekening worden gebracht.

 

10. Facturering

Facturering van de huurprijs door verhuurder aan de opdrachtgever geschiedt bij aanvang van de opdracht, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 

11. Aansprakelijkheidsbeperking

11.1 Verhuurder is tot geen verdergaande schadevergoeding jegens de opdrachtgever of derden gehouden dan die welke uit wettelijke aansprakelijkheid voortvloeit, met een maximum van het ter zake verzekerde bedrag en voor zover de aansprakelijkheidsverzekering van verhuurder dekking biedt.

11.2 Verhuurder is niet gehouden tot vergoeding van directe of indirecte schade uit welken hoofde dan ook, waaronder gevolgschade en bedrijfsschade.

11.3 Verhuurder is niet aansprakelijk jegens de opdrachtgever of derden voor schade veroorzaakt door opzet, schuld of nalatigheid van degenen van wie zij zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient, in wiens dienst dezen ook staan.

11.4 Ook is verhuurder niet aansprakelijk jegens de opdrachtgever of derden voor schade veroorzaakt door de door verhuurder gebruikte hulp- of vervoermiddelen.

11.5 Een en ander behoudens voor zover de wet de verplichting tot schadevergoeding bij verhuurder legt en behoudens die gevallen waarin sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van verhuurder.

11.6 Opdrachtgever vrijwaart verhuurder tegen alle aanspraken van derden verband houdende met het door verhuurder aan opdrachtgever verhuurde huurobject.

 

12. Overmacht

12.1 Ingeval van overmacht heeft verhuurder het recht de overeenkomst zonder enige rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, ofwel de uitvoering daarvan op te schorten, zonder dat verhuurder tot enige schadevergoeding verplicht zal zijn.

12.2 Onder overmacht wordt in deze AV verstaan alle feiten en omstandigheden die buiten de invloedssfeer van verhuurder liggen en op grond waarvan redelijkerwijs van verhuurder geen uitvoering van de overeenkomst kan worden verlangd, daaronder begrepen doch niet daartoe beperkt: niet tijdige levering door toedoen van toeleveranciers, ziekte van personeel en/of hulppersoneel van verhuurder, gebreken in hulp- en transportmiddelen, brand, werkstaking, terrorisme, verkeersbelemmeringen, belemmerende weersomstandig- heden en dergelijke.

 

13. Eigendomsvoorbehoud

13.1 De gehuurde zaken blijven te allen tijde eigendom van verhuurder, ongeacht de duur van de overeenkomst. Indien opdrachtgever zich opzettelijk het gehuurde toe-eigent, is er sprake van verduistering. De overeenkomst wordt door het niet tijdig retourneren van het gehuurde niet verlengd, hoewel het risico volledig bij opdrachtgever blijft.

13.2 Opdrachtgever is, behoudens schriftelijke toestemming van verhuurder, niet gerechtigd de gehuurde zaken te vervreemden, te verpanden of anderszins ten behoeve van derden te bezwaren.

13.3 Opdrachtgever zal verhuurder onmiddellijk in schrift op de hoogte stellen indien de zaak in beslag wordt genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de zaak. Indien opdrachtgever kennis draagt van een mogelijk beslag op de zaak, dient hij verhuurder hiervan op de hoogte te stellen. Bovendien zal opdrachtgever aan verhuurder op zijn eerste verzoek hiertoe, mededelen waar de betreffende zaak zich bevindt.

13.4 Bij beslag op (een deel van) de gehuurde zaak, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement van opdrachtgever, zal opdrachtgever de beslagleggende deurwaarder, bewindvoerder of curator, onmiddellijk op de hoogte stellen van de (eigendoms-) rechten van verhuurder.

 

14. Marketing

14.1 Huurder geeft door het ondertekenen van de huurovereenkomst toestemming aan verhuurder voor het gebruik van het e-mailadres van huurder voor marketingdoeleinden (nieuwsbrieven etc.)

14.2 Huurder heeft te allen tijde de optie om het betreffende e-mailadres af te melden voor het gebruik als bedoeld in 14.1.

 

15. Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten of daaruit voortvloeiende overeenkomsten met verhuurder en deze AV is Nederlands recht van toepassing.

 

16. Bevoegde rechter

De absoluut bevoegde rechter in het arrondissement waarin verhuurder is gevestigd, is bevoegd de geschillen die uit de tussen verhuurder en opdrachtgever gesloten overeenkomsten voortvloeien te berechten, tenzij verhuurder ervoor kiest om de rechter van de woon-/vestigingsplaats van opdrachtgever in te schakelen.

Cookiemelding

Om je de best mogelijke ervaring te bieden op onze website, maken wij en derde partijen gebruik van cookies.
Meer weten? Lees hier alles over onze cookieverklaring. Klik op 'Accepteren' om akkoord te gaan. Kies je voor weigeren? Dan plaatsen we alleen de functionele en analytische cookies.

Accepteren